[:eu]Probidentzia Andra Mari Ikastola (Basauri) [:es]Probidentzia Andra Mari Basauri[:]

[:eu]Hezkuntza proiektua[:es]Proyecto educativo[:]

[:eu]

Testuingurua

escudos

Kristau eskolako elkartearen partaide gara. 2-6 urte bitarteko ikasleak ditugu eta hauek eredu euskaldun batean eta espiritu erlijiosoarekin hezten ditugu.

Eskola irekia da, non umearen garapen integrala bilatzen dugu eta horretarako haurraren garapenean gaitasun kognitiboak, motoreak, emozionalak, komunikatiboak eta sozialak orekatuak egotea ezinbestekoa da.
Bestetik, euskal hizkuntza eta kulturaren oinarriak barne hartzen ditugu, hau baita gure identitatearen oinarrizko ezaugarrietako bat.

Misioa

mision

Gaur egungo gizarte egoera ikusita eta desberdintasun kultural, sozial eta ekonomikoak kontuan hartuz, ikasleak osotasunean hezi nahi ditugu haien konpetentziak garatuz eta bizipenetan oinarrituz.

Elkarbizitza, tolerantzia, aniztasuna, ideia kritikoa eta auto-estima sendo bat bultzatuz.

Bisioa

vision

Etorkizunera begira, Probidentzia Andra Mari ikastetxeak inguruko erreferentea bilakatu nahi du, gizarteak eskatzen dituen aldaketei aurre eginez eskola inklusibo batean bilakatuz eta berdintasunean heziko duena.

Horretarako, heziketa kulturaniztuna eta innobatzailea bultzatuko dugu eta beti ere Euskal Curriculmeko oinarri pedagogikoak aintzat hartuz.

Baloreak

valores
Hezkuntzako profesionalak garela, gure baloreak ez dira soilik haurrei irakatsiko ditugunak izango; gure arteko harremanak halakoak izan behar dira ere. Dakigun moduan, haurrak gehiago ikasten du ikusten duenagatik esan zaionagatik baino, beraz ereduarekin bat egin behar dugu.

 • Konpromisoa, profesionaltasuna, laguntasun eta hurbiltasuna
 • Elkarlana, kooperazioa eta lan-taldea
 • Justizia errespetua eta solidaritatea
 • Ikaslea ardatz duen hezkuntza da gurea, begirunean eta gertutasunean oinarrituta bere autonomia, gaitasunak eta aniztasuna landuz

Hezkuntza Eredua

Helburu orokorrak

 • Haur hezkuntza integrala garatuko duen Kultura berria garatu
 • Ikaskuntza aukerak bultzatuko dituzten hezkuntza esparruei eta materialei ibidea eman
 • Familia agente hezitzaile modura onartu; elkar hausnarketa eta ulermena bultzatuz
 • Umearen testuinguru hurbilarekin kontaktua eta parte hartze aktiboa pixkanaka-pixkanaka bultzatu eta landu.
 • Ikasleen autonomia eta auto-estima gaitasunen garapen progresiboarekin bat indartu.
 • Gaitasun emozional eta afektiboak modu positiboan garatu.
 • Gure ikaskuntza prozesua ikasleen aurre-ezagutzetara hurbildu.
 • Ikasleen beharren araberako egokitzapen curricularrak diseinatu.
 • Metodologia malguak, aurkikuntza eta ikerkuntza bidezko ekintzak eta sormena bultzatu.
 • Ebaluazio metodo bateratuen bidez ebaluatu.

Printzipio metodologikoak

Gure helburua ikasle autonomoak eta gaitasun emozionalak dituztenak heztea da, esate baterako, begirunean, bizikidetasunean eta parte-hartze aktiboan oinarrituz.

Hori horrela delarik, printzipio metodologiko desberdinetan oinarritzen gara.

Ikaskuntza esanguratsua

Ikasketa esanguratsua sor dadin, ikasten dugunaren (eduki) eta aurretik (aurre-ezagutzak) dakigunaren artean loturak sortu behar dira.

 • Eduki esanguratsuak: Argiak eta koherenteak izan behar dira
 • Aurre ezagutzak: Ezin bestekoa da aurre ezagutzak kontuan hartzea ezagutza berriak ondo barneratu ahal izateko.
 • Motibazioa:Material erakargarrien bitartez, jarrera baikorrago bat lortuko dugu ezagutza berriei begira. Ekintzak, jolasak eta hizkuntzari dagozkion edukiak umeagandik hurbil dauden materialen bitartez egingo da.

Afektibitatea

Umeek buruko egitura maitasunaren bidez osatzen dute, hortaz, maitatuak sentitu behar dira, seguru sentitzeko. Maitatuak sentitzearen segurtasunak, haien buruaz irudi positibo bat eta orekatua izatea ahalbidetuko die.

Gure metodologiak, segurtasunetik habiatuko diren ekintza berriak proposatuko ditu. Esperientzia atseginak erraztuko ditu inguruaren ezagutza motibatuz.

Irakaslearen eta ikaslearen, zein ikasleen arteko harremanak, berdintasunean oinarrituko den testuinguru batean emango dira. Non, harreman horiek, elkar-ulermenean, maitasunean, onarpenean, konfiantzan eta errespetuan emango diren.

Gizartaratze eta komunikazioa

Umearen garai honetako egozentrismoa kontuan hartuta, umearen gizarteratzeko gaitasunean eta helduekin eta berdinekin lan kooperatiboa aurrera eramateko ahalmenean sinesten dugu. Horrela, arauetara egokitzen joango da, besteekin taldekatzen, materiala konpartitzen eta beraien artean laguntza eskatzen.

Metodologia aktiboa

Ikasleak haien ikasketa prozesuan motibatzea, eraikitzen eta parte hartze aktiboa suspertzen duten estrategia didaktikoei deitzen diegu metodologia aktiboa. Ezagutza gehienak objektuak manipulatzen jasotzen dituzte. Eskuzko ekintzek, burua estimulatzen eta objektuen eta mezuen barneko integrazioan laguntzen dute.

Aniztasunaren trataera

Ume bakoitzak bere ezaugarri eta ikasketa erritmo ezberdinak dituela uka ezina da. Gure programazioa, ikasketa indartzera eta zabaltzera diseinatuta dago. Indartze eta zabaltze ariketa hauek, momentu guztietan landuko dira, alegia, ume bakoitzaren garapena eta erritmo indibiduala errespetatuz.

Ikaskuntza esanguratsua

Loturak sortu behar ditugu ikasten dugun (eduki) eta aurretik (aurre-ezagutzak) dakigunaren artean. Modu esanguratsu batean ikasteak, aurretik ditugun ezagutza horien bitartez ezagutza berriei zentzua ematea suposatzen du eta horrela, ikaskuntza berriak barneratzen lortuko dugu.

Modu honetan, ikasten dagoen pertsonaren egitura kognitiboan ezagutzak integratzea lortuko dugu, memorizazio ulerkorra eta funtzionalaren bidez. Hau lortzeko, aurre ezagutzak zeintzuk diren ezin bestekoa da eta eduki koherenteak, argiak, ondo antolatuak eta motibagarriak funtsezkoak dira.

[:es]

Contexto

escudos

Somos un Centro educativo concertado, católico, miembro de Kristau Eskola, con alumnado mixto de 2 a 6 años con más de 75 años (1932) en Basauri, cuyo titular es la Congregación de “Hijas de Santa María de la Providencia”

Misión

mision

Abierto a todos. Ofrecemos una educación integral.

Buscamos el equilibrio desarrollando todas las habilidades: cognitivas, motoras, emocionales, comunicativas, sociales y espirituales.

Tenemos muy presente el euskera y su cultura, base de nuestra seña de identidad.

Visión

vision

Mirando al futuro trabajamos para ser un referente en el entorno, siendo una escuela inclusiva y educadora de la igualdad.

Fomentamos una educación multicultural e innovadora, teniendo como base las líneas pedagógicas del Currículo Vasco.

Valores

valores
Nuestros valores como profesionales de la enseñanza se centran en las relaciones mutuas y formas de trabajo.

 • Compromiso, profesionalidad, cercanía y acompañamiento.
 • Trabajo en equipo
 • Cooperación en todos los ámbitos del centro
 • Justicia, solidaridad
 • Una educación centrada en el alumno, desde el respeto y la cercanía, como medio para desarrollar su autonomía, con especial compromiso para atender a la diversidad.

Modelo Educativo

Objetivos generales

 • Desarrollar una nueva cultura basándonos en una Educación Infantil integral de acuerdo con una concepción cristiana del ser humano.
 • Fortalecer el desarrollo progresivo de la autoestima y de la autonomía del alumn@.
 • Desarrollar de modo positivo la capacidad emocional y afectiva.
 • Impulsar y trabajar poco a poco en la participación activa y el contacto con el entorno cercano al alumn@.
 • Promover la creatividad mediante una metodología flexible con actividades adecuadas de experimentación e investigación.
 • Basar el proceso de aprendizaje en los conocimientos previos del alumn@.
 • Dar paso a los materiales y ámbitos educativos que impulsen las oportunidades de aprendizaje.
 • Diseñar el currículo adaptándolo a las necesidades de los alumn@s.
 • Aceptar a la familia como agente educativo, impulsando una conjunta reflexión y entendimiento.
 • Evaluar mediante métodos unificados de evaluación.

Principios Metodológicos

Tenemos como objetivo el logro de un alumnado autónomo con habilidades emocionales en el respeto, en la convivencia y en la participación activa, teniendo en cuenta los siguientes principios metodológicos.

Aprendizaje significativo

Tenemos que crear la relación entre lo que saben y lo que van a aprender.

Para eso, tenemos que tener en cuenta los siguientes principios:

 • Contenidos significativos: Claros y coherentes.
 • Conocimientos previos: Es importante empezar por lo conocido porque esto ayudará a la consolidación de los nuevos conocimientos.
 • Motivación:Mediante materiales atrayentes conseguiremos una actitud positiva hacia los nuevos conocimientos. Presentaremos las acciones, los juegos y el idioma a través de materiales manipulativos.

Afectividad

Los alumnos completan su esquema mental mediante la afectividad. Por lo tanto, para sentirse seguros deberán sentirse queridos. La seguridad les ayudará a obtener una imagen positiva y equilibrada sobre sí mismos.

Nuestra metodología propondrá diferentes actividades, las cuales partirán de la seguridad. Las experiencias positivas, motivará al alumno al conocimiento del espacio.

Las relaciones que se crearán entre profesores y alumnos, se basarán en un contexto de igualdad. Esas relaciones se darán mediante el entendimiento mutuo, el amor, la aceptación, la confianza y el respeto.

Socialización y comunicación

Teniendo en cuenta la etapa “del egocentrismo” por la que pasa el niño/a, creemos en la capacidad que tienen de socialización y trabajo cooperativo con iguales y adultos. De este modo, el niño/a, se irá adaptando a las normas ya que tendrá que agruparse con los demás, compartir material y sentirán la necesidad de ayudarse mutuamente.

Todas estas situaciones de aprendizaje se basaran en el juego. Considerando que este es un elemento fundamental a esta edad. Mediante el juego, interiorizaran la atención, la memoria, la comunicación, la imaginación y la identidad propia.

Metodología activa

En la metodología activa se usan diferentes estrategias en las cuales a los niños/as se les anima a construir, a motivarse y a participar de una forma activa.

En nuestra programación de aula el niño/a será el verdadero protagonista de su proceso educativo. Crearemos situaciones propicias para que desarrollen la observación y el pensamiento crítico.

Sabemos que en esta etapa la mayoría del conocimiento lo obtienen mediante la manipulación de los objetos. De este modo, las actividades plásticas ayudarán en la estimulación. Pero no nos debemos centrar sólo en la manipulación. Motivaremos al niño/a para que examine y explique con palabras las actividades plásticas realizadas.

Tratamiento de la diversidad

Nuestra programación está diseñada para reforzar y expandir los estudios, teniendo en cuenta el ritmo individual y desarrollo personal de cada niño. Como las actividades de refuerzo y expansión son subjetivas, quedara en manos del profesorado, que tipo de actividad realizar y en qué momento.

Para lograr los objetivos, la programación es sistemática y organizada, flexible y abierta. El profesorado observará el desarrollo de cada alumno.

[:]
[:eu]

Probindentzia Andra Mari Ikastetxea
Kareaga Goikoa 109 - Basauri (48970) Bizkaia

[:es]

Probidentzia Andra Mari Ikastetxea
Kareaga Goikoa 109 - Basauri (48970) Bizkaia

[:]